حذف تصویر خمینی از نشست ابراهیم رییسی

تصویر خمینی از نشست رسمی رئیسی حذف شد.   زمروز: در تصویری که از نشست اخیر ابراهیم رییسی منتشر شده است، بر روی دیوار پشت سر او تصویری از خمینی دیده نمی شود.  بر پایه یک رویه همیشگی، در تمامی ادارات و سازمانهای ایران تصاویر خمینی و خامنه ای در کنار یکدیگر بر روی دیوار … More حذف تصویر خمینی از نشست ابراهیم رییسی