جایگاه زنان در مسیحیت

در نوشته های پیشین به جایگاه زن در ایران و عربستان پیش از اسلام و سپس جایگاه زنان پس از اسلام ، ارزش و موقعیت آنها در پیش و پس از ورود اسلام به کشور نگاهی گذرا انداختیم و به برخی آیات و قوانین اسلامی در مورد زنها اشاره کردیم. حال در این مطلب نگاهی می کنیم به جایگاه … More جایگاه زنان در مسیحیت