یک پژوهش رسمی درباره عدالت آموزشی، حقی که از زنان ایران دریغ شد

محتوای آمـوزش و رویکرد جنسیتی موجود در سیاست‌های آموزش می‌توانند تاثیرات متفاوتی بر وضعیت زنـان و شکل‌گیری روابط دو جنس بگذارند. محتوای آموزش می‌تواند به مهارت و تخصص زنان بیفزاید و امکان توانمندسازی و قدرت‌بخشی آن‌ها را فراهم کند و یـا زنـان را در نقش‌های خانگی نگه دارد و محدود به نقش‌های باز تولیدی و … More یک پژوهش رسمی درباره عدالت آموزشی، حقی که از زنان ایران دریغ شد