مالکیت شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) برساختمان فدراسیون فوتبال و ۳ دانگ ازساختمان پرسپولیس

به علت بدهی فدراسیون فوتبال به شستا و عدم بازپرداخت صورت گرفت. زمروز: مهدی اسماعیلی مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) درباره بازپرداخت وجوه داده شده به فدراسیون فوتبال توضیحاتی را به شستا رسانه ارائه کرد. متن کامل توضیحات وی که در شستارسانه منتشر شده، به شرح زیر است: * شرکت … More مالکیت شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) برساختمان فدراسیون فوتبال و ۳ دانگ ازساختمان پرسپولیس