سرتیپ سپاهی که در ایران مرد، در سوریه زخمی شده بود

محمد علی حق بین در سوریه زخمی شد و در ایران جان باخت. … More سرتیپ سپاهی که در ایران مرد، در سوریه زخمی شده بود