تقسیم بندی سلطنت طلب و جمهوریخواه یک تقسیم بندی مرحله ای کاذب است! چنگیز عباسی

زمروز: امروزه عوامل متعدد فرعی و غیر مرحله‌ای وجود دارند که مدت‌های مدیدی است خود را به عنوان عوامل اصلی تفرقه در میان اپوزیسیون رژیم مافیا، خود را بر اذهان دوستداران سیاست و بخصوص آزادیخواهان و ترقی خواهان ایرانی تحمیل کرده و همچنان به این تحمیل ادامه می‌دهند و در این درازا خود به یکی … More تقسیم بندی سلطنت طلب و جمهوریخواه یک تقسیم بندی مرحله ای کاذب است! چنگیز عباسی